Policy Statement

FSC Core Labour

Zodpovedné správanie v súlade so zákonom je základnou hodnotou podnikania VALASAHA Group, a.s. a jej dcérskych spoločností Tilian, s.r.o. a Silvader GmbH.

Všetci naši zamestnanci sú povinní konať v súlade s platnou legislatívou a internými smernicami spoločnosti.

Kladieme osobitný dôraz na spravodlivé pracovné podmienky a netolerujeme žiadnu nútenú alebo detskú prácu.

Naši zamestnanci majú právo pracovať v zdravom a bezpečnom prostredí bez diskriminácie a rešpektujeme slobodu združovania a efektívne právo na kolektívne vyjednávanie.